ບໍລິການຕອກເສົາເຂັມ | ເຈາະເສົາເຂັມ | ກົດເສົາເຂັມ | ຜະລິດຕະພັນຄອນກຣີດ